AdLens Report: February 2021 Nederland

Nederland in verkiezingen

Het bedrag in de groene kolom vertegenwoordigt het totaalbedrag van de partij. Onderaan in de legenda staat de afzonderlijke data per onderdeel: uitgegeven bedrag op pagina’s van politici in het geel, lokale afdelingen en jeugdafdelingen in het blauw, de nationale partij pagina in het groen.

Advertenties bij kandidaten

Wanneer we enkel de persoonlijke pagina’s van kandidaten onder de loep nemen, onderscheiden we drie duidelijke koplopers. Zoals eerder gezegd Wopke Hoekstra, maar ook Jesse Klaver en Lucille Werner onderscheiden zich met flink wat advertenties op hun persoonlijke pagina. Nog opvallend: 6 CDA leden in de top 10, 2 GroenLinks. Een Lucille Werner en Gert-Jan Segers maken onze top 10 volledig.

Most spent ads

Hieronder verzamelden we ook drie advertenties die een hoge investering mee kregen, de hoogste investeringen in Februari. Het gaat hier steeds om één advertentie die aan een groot doelpubliek vertoond werd, in tegenstelling tot sommige advertenties die via micro-targeting aan heel kleine doelpublieken vertoond worden (bij bijvoorbeeld Wopke Hoekstra, waar één advertentie over eenzaamheid maar liefst 232 verschillende versies en doelpublieken meekreeg).

--

--

AdLens is a team of activists, journalists, researchers, data analysts. We work together for more transparency of political ads on Facebook.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
AdLens

AdLens

AdLens is a team of activists, journalists, researchers, data analysts. We work together for more transparency of political ads on Facebook.