AdLens Report: February 2021 Nederland

Nederland in verkiezingen

Het bedrag in de groene kolom vertegenwoordigt het totaalbedrag van de partij. Onderaan in de legenda staat de afzonderlijke data per onderdeel: uitgegeven bedrag op pagina’s van politici in het geel, lokale afdelingen en jeugdafdelingen in het blauw, de nationale partij pagina in het groen.

Advertenties bij kandidaten

Most spent ads

--

--

--

AdLens is a team of activists, journalists, researchers, data analysts. We work together for more transparency of political ads on Facebook.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
AdLens

AdLens

AdLens is a team of activists, journalists, researchers, data analysts. We work together for more transparency of political ads on Facebook.

More from Medium

Community Retaliation

Should We Abandon the Democratic Party to Save Democracy?

Scale up in Time: Revisiting how we Evidence Process & Context